مـی آیــم دردهـایـم را روی ایــن صفحه ی مجـازی مینـویســم 


ولی هیچـوقت . . . 

                هیچ کس . . . 

                               نفهمید مـن اینهـا را واقعـی "درد" میکشــم . . . 

حال من یعنی . . .


یک قدم از افسردگی آن طرف تر . . .

 پنج شنبه 11 ارديبهشت 1393برچسب:, |